Hypoteční slovník

hypotéka

je zástavní právo k nemovitosti, zajišťující pohledávku vyplývající z úvěrové smlouvy.

hypoteční úvěr

je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Zkuste použít hypoteční kalkulačku při výběru vhodné hypotéky na míru.

americká hypotéka

je neúčelový úvěr. Získané prostředky je možné použít libovolně, například na bydlení, nákup auta nebo rozjezd podnikání.

hypoteční zástavní listy

jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen „závazky z hypotečních zástavních listů“) jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (náhradní krytí). Součástí názvu tohoto dluhopisu je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat. Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice (dále jen „emitent hypotečních zástavních listů“).

administrativní cena nemovitosti

cena dané nemovitosti, zjištěná dle platného cenového předpisu Ministerstva financí ČR.

bezpodílové spoluvlastnictví manželů

je druh spoluvlastnictví, který byl od 1. srpna 1998 nahrazen širším pojmem „společné jmění manželů“.

společné jmění manželů

tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka

dlužník

je osoba, které povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

věřitel

je osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky.

katastr nemovitostí

je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení.Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo náčrty. Katastr nemovitostí je upraven zákonem č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR ve znění pozdějších předpisů. On-line Nahlížení do katastru nemovitostí je možné zde.

list vlastnictví

obsahuje skupinu nemovitostí, ke které má vlastník (spoluvlastníci) nebo jiný oprávněný stejný právní vztah typu vlastnictví. Jiným oprávněným se rozumí osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru.

úředně ověřený podpis

je podpis ověřený notářem, obecným úřadem (magistrátem), advokátem, dále shodnost s předloženými podpisovými vzory uloženými na Katastrálním úřadě.

byt

je soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Obsahuje skupinu nemovitostí, ke které má vlastník (spoluvlastníci) nebo jiný oprávněný stejný právní vztah typu vlastnictví. Jiným oprávněným se rozumí osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru.

bytové nemovitosti

jsou byt, rodinný dům nebo bytový dům.

ručitel

je osoba, která je povinna zaplatit úvěr na výzvu věřitele v případě, kdy jej nesplatí dlužník. Zaplatí-li ručitel úvěr věřiteli, má potom právo požadovat zaplacení vyplacených prostředků na dlužníkovi.

bonita

je výraz pro schopnost dlužníka splácet úvěr. Určuje ji banka na základě vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrů klienta (např. výše příjmu, věk, počet osob ve společné domácnosti atd.). Bonita je jeden z významných parametrů, který rozhoduje o poskytnutí úvěru.

vinkulace

znamená zastavení pohledávek, které vzniknou pojištěnému vůči pojišťovně z důvodu výskytu pojistné události kryté pojištěním, ve prospěch banky, která poskytuje úvěr. Nastane-li pojistná událost, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale bance, jež mu na koupi domu poskytla úvěr.

Kontakt | doporučujeme: ING konto, Víkend v Paříži, Kódy bank, Půjčky bez potvrzení o přijmu | Výměna odkazů